بازار کار و پروژه های خرید اینترنتی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
جمع اوری ریز اطلاعات هزینه ارسال پست خارجه
29 فروردین 1396
3533,333لجستیک و کشتیرانی , تحقیقات بازار , استخدام , هر چیزی , خرید اینترنتی25روز2ساعت