بازار کار و پروژه های خرید و فروش برنامه


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
کسب تبلیغ برای سایت اسکوبی
13 دى 1395
14,000,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , بازاریابی اینترنتی , خرید و فروش برنامه10روز18ساعت