بازار کار و پروژه های خرید و فروش دامنه


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
صفحه فروش دامنه
05 اسفند 1395
52,260,000MySQL , PHP , CSS , برنامه نویسی تحت وب , خرید و فروش دامنه1روز11ساعت