بازار کار و پروژه های داده کاوی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
توضیح یک مقاله 5 صفحه ای مربوط به الگوریتم SANN
25 فروردین 1396
23,034,500الگوریتم , داده کاوی , فراگیری ماشین13روز8ساعت
On Replacing PID Controller with Deep Learning Controller
12 فروردین 1396
24,000,000الگوریتم , داده کاوی , مهندسی , مکاترونیک , میکروکنترلر1روز5ساعت