بازار کار و پروژه های داده کاوی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
درج محصولات و اطلاعات درون وب سایت فروشگاهی
09 اسفند 1395
321,666,667بازنویسی مقالات , توضیحات محصول , ارسال مقاله , ثبت داده ها , داده کاوی29روز15ساعت
online ensemble
04 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0داده کاوی24روز23ساعت