بازار کار و پروژه های داده کاوی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
online ensemble
04 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0داده کاوی12ساعت11دقیقه