بازار کار و پروژه های راه اندازی اتاق سرور


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مقاله ای پیرامون راه اندازی اتاق سرور
04 اردیبهشت 1396
35,333,333مقالات , طراحی شبکه , پسیو کاری , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور ویندوز29روز8ساعت