بازار کار و پروژه های راه اندازی سرور لینوکس


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تنظیمات شبکه لینوکس
04 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0راه اندازی سرور ویندوز , راه اندازی سرور لینوکس , مجازی سازی26روز10ساعت