بازار کار و پروژه های راه اندازی شبکه بیسیم


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
آشنا به شبیه سازی پروژه با Contiki Cooja
24 فروردین 1396
1800,000مهندسی برق , بی سیم , طراحی شبکه , راه اندازی شبکه بیسیم , IoT20روز3ساعت
مترجم مقاله مخابراتی
08 فروردین 1396
42,475,000مهندسی برق , ریاضیات , بی سیم , طراحی شبکه , راه اندازی شبکه بیسیم3روز15ساعت
ترجمه تخصصی مخابرات
06 فروردین 1396
72,278,571مهندسی برق , مهندسی برق , مهندسی , ریاضیات , راه اندازی شبکه بیسیم1روز19ساعت