بازار کار و پروژه های رمزنگاری


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بررسی و ارزیابی کارایی و امنیت پروتکلهای گمنامی در اینترنت
31 اردیبهشت 1396
12,000,000Computer Security , مقالات , Internet Security , رمزنگاری , IoT23روز11ساعت
طراحی الگوریتم رمزگذاری (کدینگ)
21 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید0رمز نویسی , مهندسی برق , رمزنگاری13روز22ساعت