بازار کار و پروژه های رمز نویسی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بازخوانی متن هایی که هش هستند .
21 دى 1395
11,500,000C++ Programming , امنیت وب , رمز نویسی , داده کاوی , رمزنگاری17روز16ساعت
افزايش كارايي سيستم رمز AES در پياده سازی سخت افزاری
14 دى 1395
پیشنهاد دهید0رمز نویسی , رمزنگاری11روز1ساعت