بازار کار و پروژه های ریاضیات


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تمرین ریاضی مهندسی
04 دى 1395
6733,333نگارش دانشگاهی , مهندسی , ریاضیات1روز12ساعت