بازار کار و پروژه های زمین شناسی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تمرینات مکانیک خاک
01 اردیبهشت 1396
12,500,000مهندسی عمران , مهندسی , زمین شناسی20روز13ساعت