بازار کار و پروژه های سلامت


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تحقیق پیرامون مباحث میکروبیولوژی فرآورده خوراکی
03 فروردین 1396
1300,000پزشکی , سلامت , تغذیه , تخصص ترجمه در کشاورزی و صنایع غذایی28روز17ساعت