بازار کار و پروژه های طراحی برچسب


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
کارت ویزیت، سربرگ و لیبل
03 خرداد 1396
122,575,000کارت ویزیت , فتوشاپ , طراحی پوستر , طراحی برچسب29روز7ساعت