بازار کار و پروژه های طراحی صنعتی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی گلدان
23 اسفند 1395
153,013,3333D Animation , 3D Modelling , 3DS Max , طراحی مفهومی , طراحی صنعتی20روز3ساعت
پروژه طراحی صنعتی
04 اسفند 1395
217,000,000طراحی صنعتی22ساعت7دقیقه