بازار کار و پروژه های طراحی صنعتی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی طرح های چاپ روی پارچه و لباس
15 خرداد 1396
254,164,000هنر و صنایع دستی , طراحی مد , طراحی گرافیک , طراحی صنعتی , فتوشاپ11روز5ساعت