بازار کار و پروژه های طراحی محصول


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نوشتن محتوا و ورود محصولات ساختمانی در سایت
01 خرداد 1396
81,837,500وردپرس , وبلاگ , طراحی محصول , تخصص ترجمه در عمران , تخصص ترجمه در معماری26روز18ساعت