بازار کار و پروژه های طراحی مد


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
استخدام طراح مد
21 اسفند 1395
6300,000طراحی تبلیغات , طراحی مد , طراحی گرافیک , عکاسی , فتوشاپ11روز16ساعت