بازار کار و پروژه های طراحی مد


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
وبلاگ نویس حوزه مد و پوشاک ، سلامتی ، تغذیه
10 اردیبهشت 1396
142,914,286وبلاگ , طراحی مد , تغذیه2روز4ساعت