بازار کار و پروژه های طرح کسب و کار


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طرح توجیهی
01 خرداد 1396
118,736,364تجزیه و تحلیل کسب و کار , طرح کسب و کار25روز12ساعت
تجزیه و تحلیل یه وبسایت خارجی
16 اردیبهشت 1396
41,625,000تجزیه و تحلیل کسب و کار , طرح کسب و کار9روز7ساعت