بازار کار و پروژه های غلط گیری


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بازنویسی اخبار و محتوا
24 فروردین 1396
4875,000بازنویسی مقالات , وبلاگ , تایپ , غلط گیری , نویسندگی فنی19روز0ساعت