بازار کار و پروژه های غلط گیری


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ویرایش لغات دیکشنری تخصصی در اکسل
01 فروردین 1396
114,272,727ویرایش , ویرایش , غلط گیری , Excel , تایپ23روز18ساعت
پیاده سازی و ترجمه و تایپ از روی فایل صوتی
18 اسفند 1395
51,460,000تایپ , ویرایش , غلط گیری , ترجمه انگلیسی به فارسی10روز16ساعت
تایپ هزار و سیصد صفحه فارسی
09 اسفند 1395
501,097,800تایپ , تایپ , غلط گیری1روز7ساعت
دو هزار و هشتصد صفحه تایپ فارسی
09 اسفند 1395
401,675,450تایپ , غلط گیری1روز8ساعت