بازار کار و پروژه های فراگیری ماشین


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
توضیح یک مقاله 5 صفحه ای مربوط به الگوریتم SANN
25 فروردین 1396
23,034,500الگوریتم , داده کاوی , فراگیری ماشین12روز19ساعت