بازار کار و پروژه های فرمت و طرح بندی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تدوین فیلم یک دقیقه ای تبلیغاتی
06 تير 1396
111,198,182فرمت و طرح بندی , فتوشاپ , خدمات ویدئویی , خدمات ویدئویی , صدا گذاری29روز4ساعت