بازار کار و پروژه های فروش


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پرزنت سایت املاک
05 فروردین 1396
پیشنهاد دهید0برنامه ریزی تبلیغ و خرید , فروش , قانون املاک , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی تلگرام25روز13ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در مشهد
20 اسفند 1395
22,500,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی10روز5ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در کرمان
20 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی10روز5ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در یزد
20 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی10روز5ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در تبریز
20 اسفند 1395
1300,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی10روز5ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در اصفهان
20 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی10روز5ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در شیراز
20 اسفند 1395
1300,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی10روز5ساعت
طراحي مجدد وبسايت با فروش اينترنتي به 4 زبان
15 اسفند 1395
1331,076,923طراحی تبلیغات , برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی5روز3ساعت