بازار کار و پروژه های قالب


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی قالب ایمیل
02 بهمن 1395
پیشنهاد دهید- -طراحی تبلیغات , طراحی تبلیغات , طراحی گرافیک , طراحی آرم، لوگو , قالب28روز19ساعت
طراحی قالب
24 دى 1395
71,707,143HTML , فرمت و طرح بندی , طراحی گرافیک , قالب , طراحی وب سایت20روز20ساعت
طراحی گرافیک لوگو psd سایت
12 دى 1395
272,322,222Photoshop Coding , طراحی گرافیک , طراحی آرم، لوگو , قالب , طراحی وب سایت8روز17ساعت