بازار کار و پروژه های قراردادها


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ادمینی کانال تلگرامی
23 اسفند 1395
112,245,455ویرایش , پشتیبانی مشتریان , مهندسی برق , بازاریابی اینترنتی , قراردادها17روز6ساعت