بازار کار و پروژه های مدیریت


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
استخدام در استان مرکزی - اراک
20 دى 1395
318,333,333C Sharp Programming , فتوشاپ , تولیدی , برنامه ریزی تبلیغ و خرید , مدیریت17روز6ساعت
ویرایش علمی مقاله
05 دى 1395
32,766,667حسابداری , مدیریت2روز9ساعت