بازار کار و پروژه های مدیریت


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
متدلوژی مدیریت پروژه
24 فروردین 1396
1726,124,647ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه زبان های دیگر به فارسی , مدیریت , مدیریت پروژه20روز2ساعت