بازار کار و پروژه های مدیریت


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه تخصصی بارزگانی
19 اردیبهشت 1396
41,275,000مدیریت9روز17ساعت