بازار کار و پروژه های مدیریت محصول


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ورود محصولات به سایت
10 اسفند 1395
162,112,500ثبت داده ها , مدیریت محصول4روز2ساعت