بازار کار و پروژه های مدیریت موجودی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مدیریت محصولات در یک فروشگاه اینترنتی انگلیسی زبان
25 اردیبهشت 1396
103,400,000ترجمه , ثبت داده ها , دستیار مجازی , مدیریت محصول , مدیریت موجودی19روز22ساعت