بازار کار و پروژه های مدیریت پروژه


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه
28 اسفند 1395
پیشنهاد دهید- -ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , منابع انسانی , مدیریت , مدیریت پروژه18روز14ساعت