بازار کار و پروژه های مدیریت پروژه


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مدیریت پروژه
26 اردیبهشت 1396
1221,791,667تایپ , مدیریت , مدیریت پروژه , تخصص ترجمه در صنایع18روز14ساعت