بازار کار و پروژه های مطبوعات


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تولید محتوای طنز
27 فروردین 1396
62,533,333مطبوعات , نوشتن گزارش18روز9ساعت