بازار کار و پروژه های مطبوعات


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تولید محتوا 3000 کلمه ای
12 خرداد 1396
121,404,167مقالات , پست های انجمن , مطبوعات , نویسندگی فنی8روز4ساعت