بازار کار و پروژه های مطبوعات


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مدیریت شبکه اجتماعی
03 اسفند 1395
102,560,000ویرایش , مطبوعات , دستیار مجازی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی37دقیقه