بازار کار و پروژه های معماری ساختمان


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی داخلی پلان و سه بعدی
09 اسفند 1395
125,133,3333DS Max , معماری ساختمان , معماری داخلی4روز5ساعت