بازار کار و پروژه های معماری ساختمان


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی اتوکد و ساخت ماکت
25 خرداد 1396
66,916,667معماری ساختمان , معماری داخلی , اتوکد , مهندسی عمران20روز6ساعت