بازار کار و پروژه های معماری ساختمان


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تعظیم نمای ساختمان در جوار حرم مطهر رضوی
28 فروردین 1396
45,750,000مقالات , نوشتن نقد , معماری ساختمان , طراحی مفهومی16روز12ساعت