بازار کار و پروژه های منابع انسانی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه
28 اسفند 1395
پیشنهاد دهید- -ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , منابع انسانی , مدیریت , مدیریت پروژه22روز0ساعت