بازار کار و پروژه های مهندسی سازه


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه بخشی از آیین نامه FEMAP750
09 خرداد 1396
3300,000ترجمه انگلیسی به فارسی , مهندسی سازه4روز7ساعت