بازار کار و پروژه های مهندسی عمران


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مهندسی پی
05 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید0مهندسی عمران , مهندسی سازه , تخصص ترجمه همزمان24روز9ساعت
تمرینات مکانیک خاک
01 اردیبهشت 1396
12,500,000مهندسی عمران , مهندسی , زمین شناسی20روز13ساعت