بازار کار و پروژه های مهندسی مواد


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
جمع آوری مطلب و ویرایش در زمینه بتن فوتوکاتالیست
30 خرداد 1396
31,600,000مقالات , ویرایش , ترجمه , مهندسی عمران , مهندسی مواد25روز18ساعت
پژوهش در رابطه با کوره
13 خرداد 1396
611,850,000ترجمه , مهندسی مواد , مهندسی مکانیک8روز19ساعت