بازار کار و پروژه های مهندسی مکانیک


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پژوهش در رابطه با کوره
13 خرداد 1396
611,850,000ترجمه , مهندسی مواد , مهندسی مکانیک8روز0ساعت