بازار کار و پروژه های مهندسی مکانیک


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
انجام شبیه سازی موضوع انتقال حرارت ارشد مکانیک تبدیل انرژی
06 فروردین 1396
29,750,000مهندسی مکانیک29روز18ساعت