بازار کار و پروژه های مهندسی مکانیک


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تحلیل ارتعاشاتی ورق FGM
31 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید0مهندسی عمران , مهندسی , مهندسی مکانیک , مهندسی سازه26روز0ساعت
برنامه نویسی با EES
17 اردیبهشت 1396
2700,000مهندسی مکانیک11روز19ساعت