بازار کار و پروژه های موسیقی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ادیت فایل های صوتی و اضافه کردن اهنگ به آن
05 فروردین 1396
35,666,667خدمات صوتی , موسیقی29روز21ساعت