بازار کار و پروژه های مکاترونیک


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
On Replacing PID Controller with Deep Learning Controller
12 فروردین 1396
24,000,000الگوریتم , داده کاوی , مهندسی , مکاترونیک , میکروکنترلر15ساعت54دقیقه