بازار کار و پروژه های میکروسافت


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ادرس یاب
01 تير 1396
61,316,667میکروسافت , SQL , Visual Basic , برنامه نویسی تحت ویندوز24روز11ساعت
ادغام فایلهای جانبی و ساخت یک فایل exe قابل اجرا
12 خرداد 1396
2300,000میکروسافت , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز4روز2ساعت