بازار کار و پروژه های نصب برنامه


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
افزایش نصب تلگرام غیررسمی
18 خرداد 1396
245,000,000نصب برنامه , Android , برنامه نویسی موبایل , بازاریابی تلگرام10روز1ساعت