بازار کار و پروژه های نوشتن کتاب


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
داستان نویسی کودک
05 اسفند 1395
127,541,667نوشتن کتاب2روز19ساعت
پروپزال نویسی ، طرح سازمانی
04 اسفند 1395
66,000,000مقالات , نوشتن کتاب , نوشتن گزارش , پژوهش , نویسندگی فنی1روز15ساعت