بازار کار و پروژه های نوشتن گزارش


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
متنی پر محتوا برای فایل صوتی خودهیپنوتیزم رهایی از استرس
04 خرداد 1396
42,875,000PDF , نوشتن گزارش , هر چیزی , روان شناسی26روز0ساعت
مقایسه دو نمایشنامه
01 خرداد 1396
91,722,222نگارش دانشگاهی , تایپ , داستان , PDF , نوشتن گزارش23روز2ساعت