بازار کار و پروژه های نگارش دانشگاهی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
امنیت IoT
26 فروردین 1396
515,000,000نگارش دانشگاهی , مقالات , بازنویسی مقالات , نوشتن گزارش , پژوهش21روز21ساعت