بازار کار و پروژه های نگارش دانشگاهی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
انجام پروژه ی Data Minning توسط IBM SPSS Modeler
29 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0نگارش دانشگاهی , ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه فارسی به انگلیسی , پردازش داده ها24روز3ساعت
پروپوزال نویسی
08 اسفند 1395
62,483,333نگارش دانشگاهی3روز0ساعت