بازار کار و پروژه های نگارش پزشکی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه محتوا در حوزه سلامت، از انگلیسی به فارسی
08 فروردین 1396
2214,265,152نگارش پزشکی , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , سلامت , تخصص ترجمه در پزشکی28روز18ساعت