بازار کار و پروژه های هر چیزی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
وارد کردن اطلاعات به اپن کارت
23 دى 1395
35,000,000هر چیزی , Open Cart17روز23ساعت
جمع آوری اطلاعات صنفهای خاص در مراکز استانها
08 دى 1395
99,666,667ثبت داده ها , تحقیقات بازار , هر چیزی2روز20ساعت