بازار کار و پروژه های هر چیزی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
عضوگیری هر چه بهتر اعضای کانال تلگرام
11 خرداد 1396
1300,000هر چیزی6روز20ساعت
متنی پر محتوا برای فایل صوتی خودهیپنوتیزم رهایی از استرس
04 خرداد 1396
52,900,000PDF , نوشتن گزارش , هر چیزی , روان شناسی7ساعت11دقیقه