بازار کار و پروژه های هنر و صنایع دستی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراح لباس
07 اسفند 1395
54,700,000هنر و صنایع دستی , طراحی مفهومی , طراحی مد , عکاسی19ساعت42دقیقه