بازار کار و پروژه های ویکی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پست گذاشتن در یک سایت وردپرسی
06 فروردین 1396
91,122,222پست های انجمن , توضیحات محصول , ویکی28روز13ساعت
نویسندگی سایت
28 اسفند 1395
1715,529,412وبلاگ , پست های انجمن , نوشتن نقد , ویکی19روز22ساعت
پشتیبانی شبکه اجتماعی
22 اسفند 1395
113,527,273وبلاگ , پست های انجمن , نوشتن نقد , ویکی13روز22ساعت
ایجاد پست وبلاگ در وردپس با رعایت قوانین سئو YOAST
12 اسفند 1395
41,075,000وبلاگ , پست های انجمن , نوشتن نقد , ویکی4روز11ساعت