بازار کار و پروژه های پاور پوینت


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تایپ ، ترجمه متون ، ساخن پاور پوینت فوری
24 خرداد 1396
26857,692مقالات , تایپ , PDF , پاور پوینت , ترجمه انگلیسی به فارسی21روز5ساعت