بازار کار و پروژه های پست های انجمن


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه و تولید محتوا
02 خرداد 1396
32,066,667وبلاگ , پست های انجمن , نوشتن نقد , ویکی23روز16ساعت
ترجمه و تولید محتوا
31 اردیبهشت 1396
1500,000وبلاگ , پست های انجمن , نوشتن نقد , ویکی21روز22ساعت
نوشتن پست در بلاگ آژانس هواپیمایی
30 اردیبهشت 1396
151,216,667وبلاگ , پست های انجمن , نوشتن نقد , ویکی20روز16ساعت
نویسنده برای سایت گردشگری (150 تا پست)
17 اردیبهشت 1396
61,233,333وبلاگ , پست های انجمن , نوشتن نقد , ویکی7روز18ساعت