بازار کار و پروژه های پشتیبانی تلفنی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پشتیبانی تلگرامی برای اپلیکیشن
08 اسفند 1395
65,333,333پشتیبانی مشتریان , پشتیبانی تلفنی5روز10ساعت
منشی در خانه
04 اسفند 1395
3433,333پشتیبانی مشتریان , پشتیبانی تلفنی23ساعت59دقیقه