بازار کار و پروژه های پشتیبانی تلفنی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
شبیه سازی با مطلب
05 اردیبهشت 1396
17,000,000نگارش دانشگاهی , پشتیبانی تلفنی , مهندسی برق , Matlab1روز9ساعت