بازار کار و پروژه های پشتیبانی فنی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
باشگاه مشتریان و تقویم شمسی Microsoft Dynamic CRM
07 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0پشتیبانی فنی , برنامه نویسی تحت ویندوز , Microsoft SQL Server , CRM2روز0ساعت