بازار کار و پروژه های پشتیبانی مشتریان


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی سایت
28 فروردین 1396
2042,300,000MySQL , PHP , CSS , پشتیبانی مشتریان , برنامه نویسی تحت وب18روز5ساعت